Семейный психолог

 Skype: irina.psy
mail tree.life.in.ua@gmail.com

Практические рекомендации активизации развития личностного самоопределения подростков с делинквентным поведением для психологов учителей и воспитателей.

УДК 159.9

Лисенко Ірина Миколаївна - доцент кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ ім. Драгоманова

Практичні рекомендації активізації розвитку особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою для психологів вчителів та вихователів.

Lysenko Irina

an associate professor of department of theoretical and konsultativnoy psychology name of Dragomanova

Practical recommendations activation development personality self-determination of teenagers with a delinquentis behavior by educators, teachers and practical psychologists.

У статті здійснено вивчення особливостей особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою. Розроблено практичні рекомендації для психологів, вчителів та вихователів з активізації розвитку означеного новоутворення.

Ключові слова:особистісне самовизначення, делінквентна поведінка підлітків, практичні рекомендації, активізація розвитку процесу самовизначення.

In the article the study of features of personality self-determination of teenagers is carried out with a delinquentis behavior . Practical recommendations are developed for psychologists, teachers and educators, from activation of development of the noted new formation.

Keywords: personality self-determination, delinquentis behavior of teenagers, practical recommendations, activation of development of process of self-determination.

Постановка проблеми. Проблема особистісного самовизначення підлітків з делінквентною (протиправною) поведінкою є актуальною для всіх учасників навчально-виховного процесу: вчителів, практичних психологів та вихователів. Поведінка проблемних учнів зазвичай виявляться через конфліктність, агресивність, крадіжки, хуліганство, завдання шкоди чужому майну, зловживання алкогольними напоями та демонстративне ігнорування вимог дорослих. Підлітки зазначеної категорії також характеризуються напруженими стосунками з вчителями та вихователями. Несформованість комунікативних навичок, недостатність вольового самоконтролю, низький рівень інтелектуального розвитку зумовлює труднощі у налагодженні ними доброзичливих взаємин з дорослими.

Спираючись на вище зазначене, метою нашої статті є вивчення особливостей особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою. Нашим завданням є розробка практичних рекомендацій для психологів, вчителів та вихователів, що спрямовані на активізацію означеного новоутворення у проблемних підлітків.

Результати теоретичного аналізу. Теоретичний аналіз свідчить, що більшість досліджень феномена особистісного самовизначення стосуються дітей з нормативною поведінкою. Як відомо, особливості самовизначення особистості підліткового віку простежувалися ще у працях таких класичних представників психології як Л. Божович, І. Кона, С. Рубінштейна, Д. Фельдштейна. Самовизначення розуміється ними як свідомий акт виявлення та утвердження власної позиції зростаючої особистості в проблемних ситуаціях, її готовність усвідомлено й самостійно планувати та реалізовувати перспективи свого розвитку. Вчені також інтерпретують його як процес активного осмислення особистістю власного місця в оточуючому середовищі, суспільних відносинах та з'ясування нею сенсу життя на основі особисто створеної системи ціннісних орієнтацій [1, 3, 5, 6].

Зазначимо, що серед російських психологів існують лише фрагментарні дослідження присвячені проблемі особистісного самовизначення підлітків з відхиленнями в поведінці. В роботах С. Духновського, О. Краковського, С. Приходнюк та П. Яничева констатовано, що підлітки з делінквентною поведінкою самовизначаються у протиправних формах поведінки та характеризуються невизначеним ставленням до майбутнього, сконцентрованістю на задоволенні примітивних бажань теперішнього, відсутністю чітких життєвих планів та низьким рівнем готовності до професійного самовизначення [4].

Дослідженнями Є. Кондрата доведено, що підлітки з делінквентною поведінкою вирізняються нездатністю до побудови професійних планів на майбутнє, неусвідомленістю мети і сенсу власного життя та відсутністю чітких ціннісних орієнтацій на майбутнє [2].

Аналіз отриманих результатів. Враховуючи вище вказане, завданням вчителів, психологів та вихователів є створення сприятливих умов для самопізнання, саморозвитку, самовизначення та самореалізації проблемних учнів. Важливо пам’ятати, що у роботі з підлітками варто створити атмосферу уважного, доброзичливого ставлення, сконцентруватися на позитивних рисах, мати довіру до їх моральних сил та потенційних можливостей. Зауважимо, підлітки з делінквентною поведінкою вирізняються труднощами у побудові майбутньої перспективи розвитку, зосередженістю на задоволенні теперішніх потреб, нездатністю пов’язувати своє минуле, сучасне і майбутнє та на цій основі будувати власне життя. Причиною цих труднощів, перш за все, виступає незнання ними власних особистісних властивостей і потенційних можливостей, що не дає їм змоги адекватно оцінити себе і виважено підійти до вибору подальшого життєвого шляху і самореалізації в ньому. Звідси виникає психологічна напруга, сумніви, хвилювання, незадоволення собою, у яких перебуває більшість проблемних учнів, що доводить необхідність глибокого вивчення особливостей їх розвитку і характеру взаємин у цей віковий період з метою вчасного забезпечення їм необхідної психологічної допомоги та підтримки. Вчителі, вихователі та психологи мають допомогти вихованцям уявити їх подальше життя, виробити вміння керуватися власними здібностями та можливостями на шляху до формування найближчої та найвіддаленішої перспективи розвитку. На основі цих знань у підлітків виявляється здатність об’єктивно будувати життєві плани і визначатися у виборі сфери подальшої діяльності та конкретній професії. Важливим у цьому процесі є не тільки навчити підлітків цим вмінням, а й здатності переносити їх на інші види діяльності, життєві ситуації. У пізнанні вихованцями власної сутності велика роль належить психологам та вихователям, які мають своєчасно активізувати у них необхідність усвідомлення системи власних ціннісних орієнтацій, що в подальшому сприяє визначенню характеру змісту, і засобів досягнення провідних життєвих цілей. Разом з тим, процес самовизначення проблемних учнів неможливий без творчості та ініціативи з їхнього боку, стимулювання і підтримки усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Відмітимо, що труднощі у визначенні себе в межах соціального простору в підлітків з делінквентною поведінкою найчастіше пов’язані з їх нездатністю до адекватного самоприйняття та самооцінювання, визначенням своїх життєвих перспектив, нерозумінням ставлення до себе оточуючих, встановленням доброзичливих взаємин з дорослими, небажанням вчитися, антисоціальними способами проведення дозвілля, протиправними формами самоствердження. Розв’язання кожної з цих проблем потребує якісної прогресивної зміни в оволодінні новими здібностями та способами реалізації поставленої мети, оскільки поступово цей процес із керованого може перетворюватися на самостійний. З допомогою психолога та вихователів підлітки вчаться створювати собі умови для успішної діяльності, що покликана забезпечити їх здатність до самовдосконалення в подальшому майбутньому. Психологічна підтримка в цьому випадку має бути спрямована на формування позитивного ціннісного ставлення до власного «Я», визначення здібностей та потенційних можливостей учнів, конструктивного розв’язання особистих проблем, налагодження доброзичливих взаємин з оточуючими, розвиток здатності продуктивного ставлення до власного життя та самореалізації в ньому. Співпраця вихователів з вихованцями покликана сприяти визначенню її власних інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод, які заважають їм самостійно досягати бажаних результатів у навчанні, діяльності, спілкуванні. Психологічна допомога проблемному підліткові надає можливість відповісти самому собі на запитання: «Хто Я?», «Який Я?», «Для чого живу?» та знайти способи реагування на труднощі й невдачі, вибрати оптимальну сферу діяльності, форми проведення дозвілля, характер взаємин з оточуючими. Процес самовизначення підлітків пов'язаний з формуванням та усвідомленням ними власної системи ціннісних орієнтацій, які визначають характер змісту і засобів досягнення провідних життєвих цілей, розвитком соціально-конструктивної життєвої позиції, яка передбачає творчу взаємодію з соціальним середовищем на основі прийняття особистої відповідальності за побудову власного життя та здатністю віднайти найближчу і найвіддаленішу часову перспективу, а саме, сприйняття минулого як джерела досвіду, майбутнього як сфери цілепокладання, теперішнього як єдиного доступного виміру. Зауважимо, що проблемні учні переживають величезні суб’єктивні труднощі при визначенні своїх життєвих цілей та перспектив і потребують кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги.

З огляду на вище вказане, ми пропонуємо вчителям, психологам та вихователям використовувати у роботі з проблемними учнями наступні рекомендації: 1) стимулювати бажання знаходити і аналізувати власні інтереси; 2) підтримувати учнів у пошуках власної системи цінностей та життєвих смислів; 3) сприяти знаходженню способів реалізації поставленої мети; 4) створити умови для самопізнання та самовдосконалення; 5) сформувати навички ефективної міжособистісної взаємодії з оточуючими; 6) підтримувати в учня гідність та позитивний образ Я; 7) говорити про ситуацію, вчинки та їх наслідки, а не про особистість проблемного учня; 8) відзначати зрушення в особистісному зростанні учнів; 9) не використовувати негативних оцінних суджень; 10) не нав’язувати учню проти його бажання способів діяльності та поведінки; 11) схвалювати творчі нахили учнів незалежно від змісту, форми, якості; 12) в оцінці будь-яких видів діяльності учнів акцентувати увагу не тільки на результатах виконаної роботи, а й на тих зусиллях, які довелося використати для досягнення цих результатів; 13) заохочувати сумлінність і наполегливість; 14) демонструвати способи подолання труднощів при виконанні певних видів робіт; 15) мотивувати необхідність докладати зусилля для розв’язання будь-яких проблем, які можуть виникнути у житті; 16) постійний пошук вчителями, вихователями та психологами виховних і корекційних завдань, що принесуть користь кожному учневі; 17) формувати гуманістичні взаємини з учнями та виявляти у спілкуванні з ними повагу та доброзичливість.

Важливим у діяльності вчителів та вихователів, на нашу думку, є повага до вихованців, бажання викликати в них довіру, щирість та сприйнятливість до порад. Грубість, неповага до особистості проблемного учня породжує у нього образливість, озлобленість, агресивність, негативізм та відчуженість. Взаєморозуміння між вчителями, вихователями і вихованцями виникає тільки в тому разі, коли вони відчувають, що ставлення до них доброзичливе й їх гідність поважають. Вчителі та вихователі мають вірити у безмежні можливості кожного учня, його прагнення змінитися на краще та створити відповідні умови для того, щоб вселити віру вихованця в самого себе.

Формування активної життєвої позиції у підлітків з делінквентною поведінкою може відбуватися на виховних годинах, метою яких є розширення самоусвідомлення підлітками провідних життєвих цінностей та вироблення навичок постановки цілей на майбутнє. В ході проведення виховного заходу психолог у роботі з учнями може застосувати метод диспуту. Орієнтовні запитання можуть полягати в наступному:

Чи задоволений ти своїм життям?

Що в житті для тебе найдорожче?

Чи є в тебе особисті плани? Які саме?

Що в твоєму житті залежить від тебе?

Чого ти домігся власними силами?

Чого ти найбільше хочеш досягти у своєму житті?

Від кого залежить здійснення твого бажання?

Які із запропонованих життєвих цінностей для тебе найважливіші:

а) комфортні житлові умови;

б) цікава робота;

в) власне здоровя;

г) матеріальна забезпеченість;

д) здоровя близьких та рідних;

е) надійні та доброзичливі друзі;

є) створення власної родини;

ж) навчання;

з) власний бізнес.

9. Цінність твого життя полягає у наступному:

а) знайти кохання;

б) мати надійних друзів;

в) здобути цікаву професію;

г) стати порядною та чесною людиною;

д) бути корисним для суспільства;

е) досягти матеріального добробуту;

є) насолоджуватися життям;

ж) створити сімю;

з) зробити кар’єру.

З метою усвідомлення підлітками мети і цілей власного життя практичному психологу слід скористатися методикою «Незавершених речень», зміст яких їм необхідно продовжити:

1. Я дуже хочу, щоб у моєму житті відбулося….

2. Я буду щасливим тоді, коли….

3. Щоб здійснити власну мрію, я зроблю….

4. Якщо я досягну поставленої цілі, то я відчуватиму…..

5. Щоб досягти поставлених цілей мені не вистачає….

6. Мої життєві цілі на найближчі п’ять років полягають у тому, щоб….

Орієнтація підлітків у пошуках провідних життєвих цілей також може здійснюватися психологом за допомогою методу мозкового штурму, який спрямований на виявлення найбільш актуальних проблем щодо планування ними власного майбутнього. Учням слід запропонувати подумати над запитанням: Для чого я живу? В чому полягає сенс мого життя? Що я отримую від життя (цінності, переживання, досвід)? Що я міг би змінити у своєму житті? Надалі учасникам пропонується виявити провідні життєві цілі, ціннісні орієнтири, що в подальшому сприятимуть їх продуктивному самовизначенню та успішній самореалізації.

Допомога підліткам у виборі професії передбачає спеціальну організацію їхньої діяльності, яка була спрямована на отримання знань про себе: формування позитивного образу «Я», здібностей до самоаналізу та ознайомлення зі світом професій. З метою активізації професійного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою пропонуємо використовувати профорієнтаційні ігри та вправи, анкетування, проведення бесід, лекційних занять, що покликані підвищити рівень їх готовності до вибору майбутньої професійної діяльності.

Для отримання інформації про інтереси, схильності та характер мотивації вибору майбутньої професії пропонуємо практичним психологам та вихователям проводити профорієнтаційні анкетування з проблемними учнями. Наведемо приклади орієнтованих запитань анкети:

Яке твоє улюблене заняття у вільний час?

Який навчальний предмет є твоїм улюбленим і чому?

Яка професія тобі найбільше подобається?

Яким видом діяльності ти можеш займатися краще за інших?

Від виконання якої роботи ти отримуєш найбільше задоволення?

Яким з названих нижче професій ти надаєш перевагу:

а) моторист; б) водій; в) механік; г) економіст; д) юрист; е) психолог.

7. Яким характеристикам ти віддаєш перевагу під час вибору професії: а) зарплатні; б) можливості мати вільний час; в) кар’єрному зростанню; г) розвитку власних здібностей; д) інтелектуальному характеру професії; е) можливості керувати іншими; є) творчому характеру професії; ж) можливості спілкуватися з людьми.

Доцільним є впровадження до змісту навчання спеціалізованого курсу з назвою «Твоя майбутня професія», який полягає в ознайомленні учнів зі світом сучасних професій, їх класифікацією, основними вимогами щодо них, а також актуалізацію в учнів навичок самопізнання та самоаналізу у напрямку обрання професії.

Одним із методів активізації процесу професійного самовизначення проблемних підлітків є їх залучення до навчально-практичної діяльності, яка може здійснюватися як в урочний (виконання на уроках завдань, притаманних професійній діяльності за певними спеціальностями), так і позаурочний час (виконання творчих завдань, заняття в гуртках, робота в шкільній газеті). Застосування зазначених вище форм та методів профорієнтаційної роботи з підлітками надає можливість позитивно вплинути на рівень їх готовності до професійного самовизначення.

Для корекції дефектів у засвоєнні моральних норм і правил пропонуємо використати наступні методи: 1) казкотерапію, що дозволяє опосередковано впливати на систему цінностей підлітка; 2) тематичні бесіди та групові дискусії, які сприяють вільному і відкритому спілкуванню. Продумуючи зміст бесіди, психолог повинен спиратися на інтереси підлітка, не нав’язуючи йому власну мораль, та надавати при цьому йому свободу вибору; 3) тренінгові вправи, спрямовані на розвиток системи моральних орієнтацій; 4) вирішення моральних дилем; 5) лекції, диспути на теми моралі, що покликані закріпити у свідомості учнів моральні норми поведінки; 6) обговорення кінофільмів та художньої літератури про життя і діяльність видатних людей, які мають на меті допомогти підліткам усвідомити моральні цінності та прийняти їх в якості власних еталонів поведінки.

У роботі з проблемними учнями вчителям, психологам та вихователям особливо важливим є розкриття змісту таких моральних понять як добро і зло (Що таке добро? Що таке зло? Добро і зло як моральні антиподи); справедливість та несправедливість (Як боротися з несправедливістю? Справедливість і несправедливість в житті вихованців); обов’язок (Обов’язок і бажання. Поняття обов’язку як усвідомлення системи вимог суспільства); відповідальність (Поняття відповідальності як якості особистості, яка характеризується прагненням і вмінням оцінювати свою поведінку з точки зору користі або шкоди для суспільства); совість (Совість і самооцінка власної поведінки та вчинків) і сором (Поняття сорому як прояву совісті); честь і гідність (Поняття честі та гідності людини).

Важливо відмітити, що моральні знання, отримані підлітками в результаті моральної просвіти, стають в подальшому критеріями оцінки не тільки поведінки оточуючих, а й власних вчинків. Поведінка, яка відповідає моральним нормам, має сприйматися учнем як єдино можлива, як та, що відображає саму сутність його особистості, його «Я».

Висновки. Труднощі особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою свідчать про те, що цей процес має бути цілеспрямованим та психологічно забезпеченим відповідною підтримкою та допомогою з боку психологів та педагогів, тому ми вважали за доцільне розробити для них відповідні методичні рекомендації, які б допомагали учням активізуватися у напрямку успішної подальшої життєвої самореалізації. Зауважимо, що застосування запропонованих методів буде більш ефективним завдяки спільній діяльності практичного психолога з вчителями та вихователями, оскільки їх співпраця покликана забезпечити цілісність психолого-педагогічного впливу на особистість проблемного підлітка. Запропоновані методи і прийоми можуть втілюватися у зміст і форми проведення шкільних уроків, виховних бесід, тренінгів та розвивальних занять.

Список використаних джерел:

  1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском воздасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 398 с.

  2. Кондрат Е. Н. Профессиональное самоопределение подростков с антисоциальным поведением / Е.Н. Кондрат // Педагогика.- 2004. – № 3.- С. 45-48.

  3. Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. М.: Просвещение, 1982. – 207с.

  4. Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущого / Л.А. Регуш. – СПб., Речь, 2003. – 352 с.

  5. Рубинштейн С. Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии.– М.: Педагогика, 1973. – С.255-385.

  6. Фельдштейн Д. Й. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте / Д.Й. Фельдштейн // Вопросы психологи.- 1998. – № 6.- С. 31-41.
Оставьте свои данные в форме справа, чтобы записаться на он-лайн консультацию.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения времени и формата общения.

 

*
Заполните форму с именем!
*
Invalid email address.

Please type your full name.

Заполните правильно номер телефона!

copyright