Семейный психолог

 Skype: irina.psy
mail tree.life.in.ua@gmail.com

На современном этапе развития психологической науки особую актуальность приобретает проблема психодиагностики личностного самоопределения подростков с отклонениями в поведении.

УДК 159.9.

ПСИХОДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ З ДЕЛІНКВЕНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Ревякіна Ірина Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент

НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку психологічної науки особливої актуальності набуває проблема психодіагностики особистісного самовизначення підлітків з відхиленнями в поведінці. У зв’язку зі змінами в соціальній, економічній і політичній сферах життя суспільства різко зросла кількість «важких» учнів, які мають труднощі в процесі самовизначення. Вони, як правило, пов’язані з соціально несхвалюваними формами поведінки – крадіжками, грабежами, дрібним хуліганством, порушеннями громадського спокою, актами вандалізму і т.д. Специфіка складності надання психологічної допомоги у самовизначенні зазначеної категорії підлітків обумовлена тим, що в межах вікової та педагогічної психології не існує цілісно підібраного методичного інструментарію для діагностики цього феномену.

Спираючись на вище зазначене, метою статті є апробувати методи психодіагностики феномену особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою. Нашим завданням є підібрати та адаптувати психодіагностичний інструментарій вивчення специфіки означеного новоутворення у проблемних підлітків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою є маловивченими як зарубіжною, так і вітчизняною наукою. Праці сучасних українських вчених здебільшого присвячені вивченню особистісного самовизначення «нормативних» підлітків. Як стверджують науковці (О. Баришева, Л. Журавльова, Щотка та ін.) підліткам, які не мають труднощів в особистісному самовизначенні, властивий потяг до позитивних форм самовизначення та самоствердження, що проявляються у відповідальному ставленні до праці та навчання, цілеспрямованості та продуктивності самореалізації у позашкільних захопленнях (спорт, хобі тощо). Вони також зорієнтовані на соціально позитивного лідера, виявляють стійкість до негативних впливів середовища, що виявляється в реакції негативної імітації, адекватних реагуваннях на психотравмуючі ситуації [1-6].

Серед російських психологів існують лише фрагментарні дослідження присвячені проблемі особистісного самовизначення підлітків з відхиленнями в поведінці. В роботах С. Духновського, О. Краковського, С. Приходнюк та П. Яничева констатовано, що підлітки з делінквентною поведінкою самовизначаються у протиправних формах поведінки та характеризуються невизначеним ставленням до майбутнього, сконцентрованістю на задоволенні примітивних бажань теперішнього, відсутністю чітких життєвих планів та низьким рівнем готовності до професійного самовизначення [2].

Дослідженнями Є. Кондрата доведено, що підлітки з делінквентною поведінкою вирізняються нездатністю до побудови професійних планів на майбутнє, неусвідомленістю мети і сенсу власного життя та відсутністю чітких ціннісних орієнтацій на майбутнє [5].

Серед українських вчених вивченню життєвого самовизначення проблемних підлітків присвячені роботи О. Мушинської. На думку вченої, зазначена категорія досліджуваних демонструє низький рівень осмисленості власного життя, нездатність віднайти перспективи розвитку на майбутнє, орієнтацію на теперішній час, яка пов’язана із задоволенням нагальних потреб, невпевненість у собі та неможливість контролювати події у своєму житті, зокрема, здійснювати свідомий вибір системи життєвих смислів [3].

Визначення специфіки ціннісних орієнтацій проблемних підлітків та їх експериментальне вивчення здійснювалося українським вченим О. Лактіоновим. На думку науковця, зазначена категорія досліджуваних вирізняється деформацією ціннісних орієнтирів: уявлення про нинішні та майбутні досягнення характеризуються нереалістичністю, невизначеним ставленням до життєвих перспектив, схильністю до фантазування та відсутністю уявлень про засоби досягнення життєвих цілей [1].

Експериментальне вивчення особливостей морального самовизначення підлітків-правопорушників здійснювалося Г. Бочкарьовою. Досліджуючи мотиваційну сферу проблемних учнів, вчена визначила, що в них моральна самосвідомість розвинена значно гірше, ніж у їхніх однолітків, які не мають схильності до протиправної поведінки. Дослідниця переконана, порушення моральних законів відбувається тому, що підлітки з відхиленнями в поведінці не усвідомлюють моральні якості у зв’язку з їх загальним інтелектуальним відставанням. За кількісними даними дослідниці рівень розвитку інтересів 14 - 17 річних правопорушників не досягає навіть рівня школярів 4 - 5 класів [5].

Л. Орбан-Лембрик зазначає, що у проблемних підлітків спостерігається розрив між свідомістю і вчинком, словом і справою, а також нерозвиненість досвіду поведінки і, як наслідок, невміння співвідносити моральні норми з реальною діяльністю. На думку вченої, у зазначеної категорії досліджуваних має місце посилення девальвації моральних цінностей, а також орієнтація на матеріальні та прагматичні ціннісні орієнтири [6].

Н. Журавльова вважає, що невивіреність моральних орієнтирів у підлітків з делінквентною поведінкою виявляється в перепадах між альтруїзмом і егоїзмом, тонкою чутливістю в одних ситуаціях і емоційною глухотою, яка межує з жорстокістю, в інших. Вчена переконана, що спонтанність поведінки, властива цим підліткам, зумовлює в багатьох випадках недостатню продуманість дій, а точніше, небажання і невміння думати про наслідки своїх вчинків [3].

Відмітимо, що за позицією І. Беха, формування власного «Я» відбувається на фоні прийняття себе й цілісного позитивного ставлення підлітків до себе, яке забезпечує його конструктивний характер. Вчений підкреслює, що саме на основі самооцінки виникає повне емоційно-ціннісне (смислове) ставлення до себе, власна цінність [2].

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з зазначеного вище, ми вважаємо, що значний вплив на особистісне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою здійснює їх уявлення про власне «Я». На нашу думку, ціннісне ставлення підлітка до самого себе забезпечує прийняття і усвідомлення себе, своїх внутрішніх якостей, адекватну оцінку вчинків та відповідальність за реалізацію життєво важливих рішень. І навпаки, відсутність самоповаги, негативні почуття стосовно себе, низька самооцінка та невпевненість в собі призводить до міжособистісно руйнівної поведінки, конфліктності та ворожості у взаєминах з оточуючими, нездатності віднайти особистісну, професійну та життєву перспективу.

Для вивчення ціннісного ставлення підлітка до самого себе (самоповага, аутосимпатія, очікування позитивного ставлення від оточуючих, самоприйняття та ін.) нами було використано «Тест-опитувальник самоставлення», створений В. В. Століним та С. Р. Пантілєєвим [4].

Життєве самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою вивчалося за допомогою авторських методик «Моє майбутнє» та «Життєві цілі». Так, методика під назвою «Моє майбутнє», спрямована на виявлення ставлення підлітків до перспектив власного майбутнього містить 10 незавершених речень, які необхідно доповнити:

1. Майбутнє мені видається……

2. Я прагну здійснити у своєму житті щось……

3. Мета мого життя полягає у тому, щоб……

4. Мої теперішні бажання пов’язані з …

5. Моє найближче майбутнє пов’язане з…

6. Найбільший шанс у житті для мене може випасти тоді, коли я…

7. Найбільше я ціную у власному житті…

8. Я мрію, що у моєму житті буде….

9. Я можу накреслити такі життєві завдання: …..

10. Я планую, що у майбутньому оберу…….

Опитувальник «Життєві цілі» використовувався нами для вивчення життєвих планів підлітків на майбутнє. Досліджуваним пропонувалося відповісти на наступні запитання:

 1. Яким ти уявляєш себе через: місяць, рік, п’ять років?

 2. Які твої найголовніші цілі у теперішній момент життя?

 3. Від кого залежить реалізація твоїх життєвих задумів: батьків, друзів, вчителів, однолітків, знайомих, дорослих чи від тебе самого?

 4. Які життєві цінності є для тебе найбільш значущими: здоров’я, любов, розваги, гроші чи вірні друзі?

 5. Чого б ти хотів досягти в найближчі роки?

 6. Яка твоя мрія?

Виявлення провідних ціннісних орієнтацій підлітків з делінквентною поведінкою, уточнення мети їх життєдіяльності та майбутньої перспективи проводилося на основі «Методики вивчення домінуючих ціннісних орієнтацій підлітків» (авт. Х. Ніємі, апробована М. Р. Гінзбург) [4].

Для вивчення професійного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою нами було використано методику під назвою «Карта самоконтролю готовності до професійного самовизначення» [4]. Цей опитувальник розроблений російським вченим О. П. Мережніковим і модифікований нами з метою визначення ставлення підлітків до побудови професійних планів на майбутнє. Зміст цієї методики полягає в тому, що підліткам необхідно дати відповіді на наступні запитання:

1. Як ти ставишся до праці?

а) завжди позитивно;

б) не завжди позитивно;

в) частіше за все негативно.

2. Яке значення вибору професії в житті людини?

а) може зробити людину щасливою;

б) є суспільно необхідним;

в) ніяк не впливає на життя людини.

3. Вибір професії:

а) професія вже вибрана (вказати, яка саме);

б) професія ще не вибрана, подобається декілька професій (перерахувати їх);

в) вибір професії відсутній (назвати причину).

4. Що спонукало тебе вибрати саме цю професію?

а) відповідність професії твоїм можливостям;

б) наявність інтересу до професії;

в) матеріальне збагачення.

5. Чи знаєш ти, що має вміти людина, щоб оволодіти обраною тобою професією?

а) чітко знаю;

б) приблизно;

в) зовсім не знаю.

6. Чи маєш ти досвід роботи за обраною спеціальністю?

а) так, особисто брав участь у трудовій діяльності;

б) частково, оскільки спостерігав за роботою інших;

в) ні, нажаль, не маю.

7. Наявність здібностей до обраної професії:

а) потрібні здібності є (вкажи, які саме);

б) не можу сказати;

в) відсутні.

8. Відповідність особливостей характеру вимогам обраної професії:

а) повністю відповідає;

б) не можу сказати;

в) не відповідає.

9. Наявність знань з предметів, що стосуються обраної професії:

а) оцінки з цих предметів «5» або «4»;

б) оцінки з цих предметів «4» або «3»;

в) оцінки з цих предметів «2».

Висновки. Отже, результати наших теоретичних та експериментальних доробок надали можливість визначити показники та рівні розвитку особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою: достатній (високий), помірний (неадаптивний), низький (деструктивний), обґрунтування яких відбувалося на основі таких критеріїв, як: характер міжособистісних взаємодій з оточуючими; ціннісне ставлення до самого себе – здатність розуміти і приймати самого себе; орієнтація на досягнення життєвих цілей – відсутність конкретних життєвих завдань; позитивне уявлення про майбутнє – невизначеність майбутнього; сформованість – несформованість моральних орієнтирів; наявність – відсутність професійних планів на майбутнє.

У статті здійснено підбір методів психодіагностики феномену особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою. Розроблено та апробовано психодіагностичний інструментарій вивчення означеного феномену. Акцентується увага на діагностиці життєвого, професійного та морального самовизначення.

Ключові слова:особистісне самовизначення, делінквентна поведінка підлітків, психодіагностичний інструментарій.

В статье осуществлен подбор методов психодиагностики феномена личностного самоопределения подростков с делинквентной поведением. Разработан и апробирован психодиагностический инструментарий изучения указаного феномена. Акцентируется внимание на диагностике жизненного, профессионального и морального самоопределения.

Ключевые слова: личностное самоопределение, делинквентное поведение подростков, психодиагностический инструментарий.

In the article the selection of methods of psychoactivator of the phenomenon of personality self-determination of teenagers is carried out with a delinquentis behavior. The psikhodiagnostichniy tool of study of the noted phenomenon is developed and approved. Attention is accented on diagnostics of vital, professional and moral self-determination.

Keywords: personality self-determination, delinquentis behavior of teenagers, psikhodiagnostichniy tool.

Список літератури:

 1. Баришева О. І. Психологічне забезпечення процесу особистісного самовизначення старшокласників засобами театрально-творчої діяльності / О.І. Баришева // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – К.: Главник, 2005. – Вип.26, Том 1. – С.

 2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.- метод. посіб / І.Д. Бех. – К.: УЗМН, 1998. – 204 с.

 3. Журавльова Н. Ю. Міжособистісна проблематика підліткового віку: специфіка та підходи до вирішення / Н.Ю. Журавльова // Теоретично – методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: мат. методологічного семінару АПН України / Інститут психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – С. 332-337.

 4. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики: навч. посіб. / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

 5. Кондрат Е. Н. Профессиональное самоопределение подростков с антисоциальным поведением / Е.Н. Кондрат // Педагогика.- 2004. – № 3.- С. 45-48.

 6. Орбан-Лембрик Л. Е. Юридична психологія: навч. посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик, В.В. Кошинець. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 448 с.

Реферат

У статті висвітлено актуальну проблему сьогодення, пов’язану із самовизначенням підлітків, що вирізняються відхильною поведінкою, а саме порушенням соціальних та моральних норм, здійсненням правопорушень, а іноді й злочинів. Здійснено аналіз поглядів вітчизняних дослідників щодо проблеми самовизначення проблемних підлітків, зокрема акцентується увага на їх індивідуальних особливостях, що виявляються в труднощах позитивного самоствердження, негативному ставленні до праці та навчання, зорієнтованості на дезадаптивні форми поведінки (крадіжки, грабежі, хуліганство), нестійкості до деструктивних впливів середовища. Спираючись на наукові погляди вчених, проаналізовано особливості життєвого, морального та професійного самовизначення означеної категорії підлітків. Підібрано та апробовано психодіагностичний інструментарій вивчення специфіки особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою. На основі впроваджених методів психодіагностики визначено показники та рівні розвитку цього новоутворення у підлітків: достатній (високий), помірний (неадаптивний), низький (деструктивний). У подальших дослідженнях можливим є визначення впливу неформальної групи однолітків на розвиток означеного феномену та з’ясування гендерних відмінностей у процесі їх самовизначення.

Реферат

В статье отражена актуальная проблема нынешнего времени, связанная с самоопределением подростков, которые выделяются отклоняющимся поведением, а именно нарушением социальных и моральных норм, осуществлением правонарушений, а иногда и преступлений. Осуществлен анализ взглядов отечественных исследователей относительно проблемы самоопределения проблемных подростков, в частности акцентируется внимание на их индивидуальных особенностях, которые связаны с трудностями позитивного самоутверждения, негативным отношением к труду и учебе, ориентацией на дезадаптивные формы поведения (кражы, грабежы, хулиганство), неустойчивостью к деструктивным влияниям среды. Опираясь на научные взгляды ученых, проанализированы особенности жизненного, морального и профессионального самоопределения этой категории подростков. Подобран и апробирован психодиагностический инструментарий изучения специфики личностного самоопределения подростков с делинквентным поведением. На основе внедренных методов психодиагностики определены показатели и уровни развития этого новообразования у подростков: достаточный(высокий), умеренный(неадаптивный), низкий(деструктивный). В дальнейших исследованиях возможным является определение влияния неформальной группы сверстников на развитие указаного феномена и виявление гендерных отличий в процессе их самоопределения.

Реферат

The issue of the day of present time, related to self-determination of teenagers that is distinguished by delinquentis behavior, is reflected in the article, namely by violation of social and moral norms, realization of offences, and sometimes and crimes. The analysis of looks of home researchers is carried out in relation to the problem of self-determination of problem teenagers, in particular attention is accented on their individual features that appear in difficulties of positive self-affirmation, negative attitude toward labour and studies, зорієнтованості on the дезадаптивні forms of behavior(thefts, robbery, hooliganism), instability to destructive influences of environment.Leaning on the scientific looks of scientists, the features of vital, moral and professional self-determination of the marked category of teenagers are analysed. Neat and the psikhodiagnostichniy tool of study of specific of personality self-determination of teenagers is approved with delinquentis behavior. On the basis of the inculcated methods of psychoactivator indexes and levels of development of this new formation are certain for teenagers: sufficient(high), moderate(non-adaptive), subzero(destructive). In further researches possible is determination of influence of informal group of yearlings on development of the marked phenomenon and finding out of gender differences in the process of their self-determination.
Оставьте свои данные в форме справа, чтобы записаться на он-лайн консультацию.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения времени и формата общения.

 

*
Заполните форму с именем!
*
Invalid email address.

Please type your full name.

Заполните правильно номер телефона!

copyright